Splošni pogoji

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Agencija SloActive, d.o.o. (v nadaljevanju Agencija SloActive) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje v organizaciji Agencije SloActive. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani Agencije SloActive , kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo potovanja.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Agencija SloActive kot posrednik in potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je vključeno v ceno potovanja), kjer Agencija SloActive ravno tako nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

I.I. KOLESARSKA POTOVANJA IN KOLESARSKI IZLETI
Kolesarska potovanja in kolesarski izleti v organizaciji Agencije SloActive so potovanja in izleti kjer je kolo običajno prevozno sredstvo v običajnem cestnem prometu. Kolesarska potovanja in kolesarski izleti v organizaciji Agencije SloActive niso učenje oseb oziroma inštrukcije kako se pravilno kolesari. S prijavo na kolesarski izlet ali kolesarsko potovanje udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti kolesarjenja ter da izpolnjuje zdravstvene in fizične pogoje za varno sodelovanje. Agencija SloActive smatra, da se vsaka oseba, ki se prijavi na takšno potovanje ali izlet, prijavi na lastno odgovornost. Agencija SloActive smatra, da je vsaka oseba, ki se prijavi na kolesarsko potovanje ali kolesarski izlet ustrezno fizično in umsko sposobna uporabljati kolo in upravljati s kolesom, da zna upoštevati in pozna cestno-prometne predpise, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za morebitne poškodbe, ki bi izvirale iz njene tovrstne pomanjkljive sposobnosti.

II. PRIJAVA IN POGODBA
Za razpisno potovanje v organizaciji Agencije SloActive se potnik lahko prijavi v Agenciji SloActive ali katerikoli pooblaščeni agenciji. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Ob prijavi potnik prejme dokument Agencije SloActive (račun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. S plačilom prvega obroka računa (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka računa šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek ter naslov potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.

Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki jih organizira Agencija SloActive za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršno koli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi potovanja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev).

Agencija SloActive je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Agencija SloActive ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA
Agencija SloActive za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR na rezervacijo oziroma v polovični višini za enodnevne izlete. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Agencija SloActive lahko zaračuna potniku 25 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

IV. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri Agenciji SloActive ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko Agencija SloActive prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 30 % cene potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Agencije SloActive (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz IX. točke teh splošnih pogojev.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Agencije SloActive, Agencija SloActive pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Agencija SloActive lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru Agencija SloActive ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Kadar za potnika potovanje rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

V. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Agencija SloActive to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V primeru spremembe cene iz tega naslova Agencija SloActive najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika oziroma pooblaščeno turistično agencijo, ki je naredila rezervacijo, o tem, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.

Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunani v tuji valuti, obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave potovanja (planirana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 – 23 dni pred odhodom). Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov cene potovanja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Agencija SloActive potniku vrnila vplačani znesek.

Ravno tako Agencija SloActive v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Agencija SloActive lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov”). Ob prijavi Agencija SloActive potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz gornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

VI. ARANŽMAJI, KJER AGENCIJA SLOACTIVE NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primeru, da Agencija SloActive ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu Agencije SloActive mora biti naveden organizator potovanja. Šteje se, da Agencija SloActive prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

VII. PRODAJA LETALSKIH KART
Pri prodaji letalskih vozovnic veljajo pogoji, katere določi prevoznik. Potnik je o pogojih za prodajo letalskih vozovnic seznanjen pred ali ob nakupu s strani Agencije SloActive. Pri prodaji letalskih vozovnic nastopa Agencija SloActive zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Agencija SloActive ne odgovarja za izvedbo leta ter ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Agencija SloActive je odgovorna potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Agencija SloActive, po elektronski pošti, prek telefonskih klicev ter spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se šteje, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.
Storitev Agencije SloActive je zaključena, ko je potniku posredovana potrditev rezervacije in izdana letalska vozovnica. Od tega trenutka naprej je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni ne izvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko vozovnico naslovi neposredno na prevoznika.

VIII. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, posebna prehrana, druga doplačila po želji …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu potovanju razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na potovanje. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Agencije SloActive v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti Agenciji SloActive, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku po potovanju vrne doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

IX. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA
Potnik se ob prijavi lahko odloči za vplačilo odstopnine (zavarovanje odpovedi turističnega potovanja). Zavarovanje odpovedi potovanja znaša 6,40 % cene potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (potnik, zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Potnik je na osnovi potrdil upravičen do vrnitve vplačanega zneska potovanja (brez odstopnine). Ne glede na plačano odstopnino ima Agencija SloActive v primeru tovrstne potnikove odpovedi potovanja pravico tudi do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize.

V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar odpove potovanje iz drugih razlogov, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu s IX. točko splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi, stroškov za pridobitev vize ter odstopnine.
Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Agencija SloActive pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko Agencija SloActive vrne potniku.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Agencija SloActive pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika Agencija SloActive lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 25 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice), pa Agencija SloActive zaračuna tudi povrnitev le-teh.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, in sicer v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali direktno na prijavnem mestu Agencije SloActive. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima Agencija SloActive pravico do povračila stroškov ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru Agencija SloActive zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 15 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:
Za turistične programe (več dnevne pakete):
• odpoved do 45 dni pred odhodom, 20% cene aranžmaja,
• odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
• odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 70% cene aranžmaja,
• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 90% cene aranžmaja,
• odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

Za turistične programe (več dnevne pakete, ko je v ceno aranžmaja vključena letalska vozovnica):
• odpoved kadarkoli po opravljeni rezervaciji in potrditvi s strani Agencije SloActive do 46 dni, se potniku zaračuna cena letalske vozovnice,
• do 45 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
• odpoved od 44 do 31 dni pred odhodom, 40% cene aranžmaja,
• odpoved 30 do 22 dni pred odhodom, 70% cene aranžmaja,
• odpoved od 21 dni pred odhodom dalje, 100% cene aranžmaja.

Za enodnevne turistične izlete:
• odpoved do 30 dni pred odhodom, 10 % cene aranžmaja,
• odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom, 20 % cene aranžmaja,
• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,
• odpoved 14 do 8 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,
• odpoved 7 do 1 dan (24 ur) pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,
• odpoved na dan (manj kot 24 ur), 100 % cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Agenciji SloActive narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.
Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Agencija SloActive. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo SloActive, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Agencije SloActive zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Agencija SloActive oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Agencija SloActive v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Agencija SloActive ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Agencija SloActive v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

Agencija SloActive bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.
Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da Agencija SloActive ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

X. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA
Agencija SloActive si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno – v programu navedeno – število potnikov. V primerih, ko Agencija SloActive izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.

Agencija SloActive si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Agencijo SloActive pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Agencija SloActive lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Agencijo SloActive, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Agencije SloActive.

Agencija SloActive si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Agencija SloActive ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost Agencije SloActive je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Agencija SloActive ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Agencija SloActive ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Agencija SloActive odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Agencija SloActive potnika nemudoma obvesti.
V primeru, da stanje na kraju samem Agenciji SloActive ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija SloActive namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

XI. POTNI DOKUMENTI
Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan potovanja! Agencija SloActive za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Agencija SloActive po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Agencija SloActive, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Agencija SloActive potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če Agenciji SloActive ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri Agenciji SloActive že vplačal pridobitev teh dokumentov.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Agencija SloActive ne bo upoštevala.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
Agencija SloActive ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XIV. PRTLJAGA
Agencija SloActive ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri nizkocenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

XV. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Agencije SloActive bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

XVI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Agencije SloActive na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Agencija SloActive le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Agencija SloActive je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Agencija SloActive dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Agencija SloActive dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Agencija SloActive ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi Agencije SloActive ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Agencija SloActive pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Neodvisno od tega pa odgovarja Agencija SloActive potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

XVII. UPORABA PODATKOV
Agencija SloActive vse pridobljene podatke o potnikih varuje, obdeluje in z njimi upravlja v skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«) ter vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo. Pridobitev teh podatkov je potrebna, da lahko Agencija SloActive uresničuje svoje zakonite interese glede izvajanja svoje poslovne dejavnosti, da lahko pripravi ustrezne ponudbe in da lahko izvršuje pogodbo in dogovore, sklenjene med strankami. Upravljavec osebnih podatkov je družba SloActive, turistična agencija, d.o.o., Zasip, Sebenje 26A, 4260 Bled, Slovenija, matična številka: 822242800, davčna številka: 18420982. Posameznik, ki je podal družbi svoje podatke, lahko kadarkoli preko telefonske številke upravljavca 00 386 31 251 010 ali e-mail naslova info@sloactive.si zahteva vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov naj ne bi obdelovalo tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru upravičenega ugovora posameznika družba preveri dejansko stanje in z obdelavo podatkov bodisi preneha oz. jo prilagodi, ali pa posamezniku posreduje nujne legitimne razloge, zaradi katerih lahko družba z obdelavo nadaljuje. Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih podatkov lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na njegovi spletni strani (https://www.ip-rs.si/). Pri prijavi kršitev, podaji pripomb ali vprašanj posameznik ni dolžan posredovati svojih osebnih podatkov, vendar, če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov, ga družba SloActive d.o.o. v zvezi s tem ne bo mogla kontaktirati.

XVIII. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami se uporabi stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Radovljici.