Splošni pogoji najema koles

 1. SPLOŠNI POGOJI – NAJEM KOLES
  1. člen

  Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti najemodajalca in najemnika.

  Ti pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

  1. člen

  SPLOŠNI POGOJI

  V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

  • Kolesa so last najemodajalca;
  • Najemna izpostava je mesto, kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem kolesa in kolesarske opreme (v nadaljevanju kolesa) in točka, kjer se kolo izposodi in vrne.• Najemodajalec je SloActive d.o.o., Zasip, Sebenje 26a, 4260 Bled;
  • Najemnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo;
  • Spletna stran je dostopna na spletnem naslovu http://sloactive.si.
  1. člen

  Pogoji so objavljeni na spletni strani http://sloactive.si in so sestavni del najemniškega razmerja med najemodajalcem in vsakokratnim najemnikom. Najemodajalec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.

  1. člen

  Izposojo koles pri podjetju SloActive d.o.o. (v nadaljnjem besedilu “najemodajalec”), urejajo predmetni splošni pogoji najema, sklenjena Pogodba o najemu kolesa ( v nadaljevanju Pogodba) pri SloActive d.o.o., uradni cenik SloActive d.o.o. in pravilno izpolnjen ter podpisan Prevzemni zapisnik, ki je del Pogodbe o najemu kolesa.

  1. člen

  Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko najemodajalec in najemnik izpolnita in podpišeta Pogodbo in Prevzemni zapisnik.

  Pogodbo in Prevzemni zapisnik se dobi in izpolni na najemni izpostavi. V primeru nepopolno izpolnjene Pogodbe ali Prevzemnega zapisnika, lahko najemodajalec najemnika pozove k dopolnitvam. V primeru, da najemnik ne posreduje dopolnitev pravočasno ali je dopolnitev neprimerna, lahko najemodajalec v skladu s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje.

  1. člen

  6.1. Najemnik mora najemodajalcu predložiti veljaven lastni osebni dokument, ki ga najemodajalec lahko zadrži do vrnitve kolesa (zaradi prepisa ali izdelave kopije potrebnih identifikacijskih podatkov).

  6.2. Najemnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe podal resnične osebne podatke.

  6.3. Najemnik, ki bo uporabljal najeto kolo, mora za veljaven najem izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva predstavnik najemodajalca v najemni izpostavi.

  6.4. Izposoja koles je plačljiva. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani http://sloactive.si.

  6.5. Kolo lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko uporabljajo kolo le v spremstvu polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik tretji osebi ali ki doleti samega mladoletnika.

  6.6. Predstavnik najemodajalca lahko zavrne izročitev kolesa osebi, za katero meni, da ni sposobna voziti kolesa, kot to predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga.

  6.7. V primeru, da isti najemnik večkrat krši te pogoje, ima najemodajalec pravico, da mu onemogoči dostop do kolesa za določeno ali neprekinjeno obdobje.

  1. Člen

  Način uporabe storitev najema:

  7.1. Stranka obišče najemno izpostavo najemodajalca v delovnem času oziroma najemodajalec dostavi kolo / kolesa na strankino željeno lokacijo prevzema, stranka predloži veljavni osebni dokument, se dogovori s predstavnikom najemodajalca o vseh lastnostih najema, sklene Pogodbo o najemu kolesa in pravilno izpolni ter podpiše Prevzemni zapisnik. V primeru, da si skupina strank želi izposoditi več koles, lahko navedene listine zanje podpiše le en najemnik te skupine ljudi, vendar mora obenem najemodajalcu podati vse potrebne identifikacijske podatke o vseh najemnikih.

  7.2. Ob predaji kolesa v najem najemnik in predstavnik najemodajalca skupaj pregledata kolo. Ob prevzemu kolesa najemnik s podpisom Prevzemnega zapisnika potrdi brezhibnost kolesa oz. se seznani z dopustno napako manjšega obsega, če je ta posledica redne obrabe kolesa in ne pomeni nevarnosti za upravljanje s kolesom. Najemnik je dolžan najemodajalcu sporočiti vsakršno morebitno napako na kolesu in kolesarski opremi, ki jo opazi preden zapusti najemno izpostavo.

  7.3. Najemnik, ki prevzame kolo v dobrem stanju in tehnično brezhibno, mora le to na dogovorjenem mestu vrniti v enakem stanju (upoštevajoč dopustno obrabo, kot je pričakovana umazanija na kolesu).

  7.4. Najemnik se zavezuje vrniti izposojeno kolo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je zapisano v Pogodbi o najemu.

  7.5. V primeru zamude pri vrnitvi najetega kolesa se obračunava pogodbena kazen – celoten zamujeni čas plus cena najema za dodatni dan.

  7.6. Najemnik, ki vrne najeto kolo ali opremo v nedelujočem ali poškodovanem stanju, lahko kolo zamenja z drugim, brezhibno delujočim, do izteka časa najema. Pri tem mora nemudoma obvestiti najemodajalca o razlogih za škodo na kolesu. Taka zamenjava kolesa ali opreme se izvede glede na dano razpoložljivost koles in opreme pri najemodajalcu, ne glede na to, ali ima nadomestno kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor najemodajalec nima na razpolago nobenega nadomestnega kolesa (opreme) ni dolžan vračati denarja najemniku, če je do izteka najema kolesa (opreme) manj kot 2 uri najema. V nasprotnem primeru mu vrne s časom najema sorazmerni delež najemnine. Najemodajalec upošteva pravila, navedena v tej točki, v kolikor vrnjeno kolo ali oprema ni poškodovana zaradi namernega ravnanja najemnika.

  7.7. Ob vrnitvi kolesa ali/in opreme najemnik in najemodajalec sestavita in podpišeta Prevzemni zapisnik, ter v njem ugotovita morebitne poškodbe na najetih in vrnjenih stvareh. V kolikor najemnik ne želi podpisati Prevzemnega zapisnika, oziroma ne soglaša z ugotovitvami najemodajalca, ima slednji pravico, da ravna skladno z določili teh splošnih pogojev, zlasti tistih, ki se nanašajo na plačilo odškodnine in varščine.

  7.8. Ob prevzemu kolesa lahko najemodajalec od najemnika zahteva plačilo varščine v gotovini v višini 100€. Varščina se vrne brez odbitkov, če se izposojeno kolo vrne nepoškodovano in v dogovorjenem času.

  7.9. V primerih, da varščina ne zadošča za popravilo ali nadomestilo kolesa, je najemnik dolžan v celoti povrniti škodo, ki je nastala najemodajalcu.

  1. Člen

  Pogoji uporabe

  8.1. Kolo sme najemnik uporabljati na lastno odgovornost, samo kot običajno prevozno sredstvo v običajnem cestnem prometu, na način, ki je običajen za povprečne športne rekreativce. Najemnik mora s kolesom in kolesarsko opremo ravnati previdno in kot dober gospodar.

  8.2. Uporaba kolesa predvideva ustrezno fizično pripravljenost najemnika. S sklenitvijo pogodbe o najemu in drugih listin najemnik prevzame vso odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben uporabljati in upravljati s kolesom, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za škodo, ki bi izvirala iz njegove tovrstne pomanjkljive sposobnosti.

  8.3. Najemnik mora upoštevati navodila za uporabo in veljavne cestno-prometne predpise. Najemodajalec, pri katerem si najemnik izposodi kolo, ne odgovarja za posledice (npr. škodo ali denarne kazni) nepravilne uporabe kolesa in kolesarske opreme ter nespoštovanja veljavnih cestno-prometnih predpisov s strani najemnika.

  8.4. Najemnik je dolžan:

  • koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;
  • nadzorovati kolo;
  • ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni;

  8.5. Primerna uporaba izključuje

  • kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo;
  • kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa;
  • uporabo kolesa in opreme na športnih prireditvah;
  • uporabo koles v komercialne namene in oddaja kolesa v podnajem;
  • uporabo koles za prevoz nevarnih snovi, ilegalnega blaga, oseb ali lastnine proti plačilu;
  • vožnjo pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja;
  • vsakršno drugo morebitno podobno zlorabo.

  8.6. Za potrditev rezervacije morate plačati celoten znesek.

  8.7. Odpoved. V primeru odpovedi rezervacije, opravljene vsaj 5 dni pred datumom začetka najema, bo vplačilo v celoti povrnjeno po odbitju stroškov nakazila (5% celotnega vplačila); v primeru odpovedi v zadnjih 4 dneh zadržimo celoten znesek.

  1. Člen

  Odgovornost za škodo najemnika:

  9.1. V času najema najemnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe najemodajalčevega kolesa.

  9.2. V primeru katerekoli škode na kolesu, ki je posledica nepravilne uporabe kolesa ali opreme, mora najemnik plačati najemodajalcu znesek odškodnine v višini nastale škode. Škodo oceni predstavnik najemodajalca ob vračilu kolesa in opreme, skladno s cenikom novih koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo kolesa in opreme do trenutka izročitve le te najemniku. Cenik popravil je objavljen v SloActive d.o.o. in na spletni strani http://sloactive.si.

  9.3. V primeru, ko najemnik ukrade ali ne vrne kolesa in kolesarske opreme, ali ko ga vrne nepopravljivo poškodovanega, mora plačati najemodajalcu odškodnino v višini vrednosti novega kolesa in kolesarske opreme skladno s cenikom novih koles in opreme.

  9.4. Če najeto kolo ni vrnjeno v dogovorjenem času, oziroma najemnik ne obvesti najemodajalca o nepredvideni zamudi, se smatra, da si ga je najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe.

  9.5. V primeru, ko tretja oseba ukrade najemniku kolo ali kolesarsko opremo, ali ko se kolo in oprema poškoduje v prometni nesreči, ki jo obravnava policija, mora najemnik najemodajalcu predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji ter mu v roku 5 dni od dneva kraje plačati varščino, enako ceni skladno s cenikom novih koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo kolesa in opreme do trenutka izročitve le te najemniku. Varščina bo najemniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme. V nasprotnem primeru se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina.

  9.6. Kolo ostane v polnem obsegu v najemnikovi izključni odgovornosti, dokler najemodajalec storitve ne prejme kopije prijave kaznivega dejanja.

  1. člen

  Odstop od pogodbe:

  10.1 V primeru najemnikove kršitve katerega od določil teh splošnih pogojev najema, sklenjene Pogodbe o najemu kolesa pri SloActive d.o.o., Prevzemnega zapisnika ima najemodajalec pravico do odstopa od pogodbe s takojšnjim učinkom in odvzema najetega kolesa ali opreme najemniku. Najemnik se s sklenitvijo pogodbe o najemu izrecno strinja z ne uveljavitvijo ugovora zoper odločitev najemodajalca iz prejšnjega stavka. Najemodajalec lahko uveljavi pravice iz tega pogoja.

  10.2 Najemnik lahko ob vsakem času odstopi od pogodbe in vrne kolo (opremo) najemodajalcu, če ima kolo oz. oprema stvarno napako, ki ne omogoča nemotene in varne rabe, in najemodajalec nima nadomestnega kolesa ali opreme. V tem primeru najemodajalec vrne najemnino in morebitna druga doplačila v sorazmerju s časom, ko najemnik ni mogel uporabljati kolesa (opreme).

  10.3. V kolikor najemodajalec kadarkoli med trajanjem najema ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji, lahko najemodajalec enostransko prekine najemno razmerje, najemnik pa je v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo.

  1. člen

  Pristojnost za spore:

  11.1. Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.

  11.2. Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta najemodajalec in najemnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta najemodajalec in najemnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Radovljici.

  1. Člen

  Razlaga tega dokumenta:

  Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.

   

Cenik v primeru povzročene škode na kolesu 

 • zavorno prestavna ročka z napeljavo za hidravlične zavore 80 €
 • veriga 20 €
 • zamaščenje oz poškodba zavornih ploščic 20 € na par
 • poškodba diska prednji 35 €
 • poškodba diska zadnji 35 €
 • namerna poškodba plašča 25 €
 • poškodba zadnjega menjalnika 35 €
 • poškodba prednjega menjalnika 15 €
 • poškodba pedala 15 €
 • poškodba prtljažnika 28 €
 • poškodba prednjega kolesa 40 €
 • poškodba zadnjega kolesa 40 €

*Cenik vključuje menjavo nadomestnih delov in DDV.